KVKK Aydınlatma Metni

Op. Dr. Ergin Yücel özel muayenehanesi olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan tüzel kişilik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyarınca işlenmektedir.

İşleten Tüzel Kişilik

Op. Dr. Ergin Yücel 

Hastalarımız tarafından paylaşılan her türlü kişisel veriyi hasta mahremiyetine özen gösterecek şekilde ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. 

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme, kişisel veri koruma ve işleme politikamızı muayenehanemiz tarafından ifa edilen hizmetler sırasında kişisel verilerinizi nasıl topladığımız, aktardığımız, kullandığımız ve koruduğumuzu açıklamaktadır.

1. Muayenehanemiz Tarafından Toplanan Kişisel Veriler
Hastalarımızdan, sağladığımız sağlık hizmetleri çerçevesinde çeşitli bilgiler toplamaktayız. Söz konusu bilgiler, her şartta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak toplanmakta ve yasanın 5. Ve 6. Maddelerine uygun işlemekteyiz. Kişisel verilerinizi, aynı adresten erişebileceğiniz, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen sürelerde, gereken her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak korumakta, bu sürenin bitimini izleyen periyodik imha süresinde (6 ay) silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

Sizlerden aşağıda 2. Bölüm’de açıklanan amaçlar kapsamında topladığımız bilgiler arasında aşağıdakiler yer alabilir: 

– Adınız, soyadınız,
– T.C. kimlik bilgileriniz, pasaport numaranız,
– Medeni haliniz,
– Doğum yeri ve tarihiniz,
– Cinsiyetiniz,
– Adresiniz,
– Telefon numaranız,
– e-posta adresiniz,
– Kredi kartı bilgileriniz gibi finansal verileriniz,
– Özel Nitelikli Verileriniz, laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz. 
– Bizimle dış hattan iletişime geçtiğiniz takdirde ses kaydınız, 
– Muayenehanemizi ziyaretiniz sırasında kamera sistemi görüntü kaydınız, 
– e-posta, çağrı merkezi veya diğer kanallar ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

– İş başvurusu yaparsanız özgeçmiş vb bilgileriniz,

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Bizden almakta olduğunuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veriler, aşağıdakilerin de arasında yer aldığı çeşitli amaçlar dâhilinde işlenmektedir: 

a. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme;
b. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, Madde 6/3 “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” Maddesi gereğince tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; 
c. Randevu aldığınız takdirde randevunuza ilişkin size bilgi sağlama; 
d. Muayenehanemiz iç işleyişini planlanma ve yönetme, 
e. Hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla analiz yapma; 
f. Faturalandırma yapılması; 
g. Kimliğinizin doğrulanması;
h. Anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin doğrulanması; 
i. Uygulanan mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine yanıt verme; 
j. Hizmetlerimize ilişkin soru veya şikâyetlerinize yanıt verme; 
k. Sunduğumuz hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme; 
l. Muayenehanemizin iç politika ve prensiplerine uyum sağlama;
m. Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması; 
n. Hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme amacıyla (pazarlama, kampanya bilgi, katılım web ve mobil üzerinden özel içerikle iletilmesi) sizinle iletişime geçilmesi; 
o. İlaç veya tıbbi cihaz temini. 

Bununla birlikte, kişisel verileriniz yukarıda sayılan faaliyetler ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılmayacaktır.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi ve Kuruluşlar
KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda Bölüm 2’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar (Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü, Kolluk Kuvvetleri, Yetkili Avukatlar, Nüfus Müdürlüğü, Eczacılar, Mahkemeler, Denetleyici Kurumlar vb.) ; denetçiler; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi kuruluşlar ve diğer üçüncü kişilere aktarabiliriz. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve muayenehanenin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kanunlar ve diğer mevzuat kapsamında toplanır. Kişisel Verileri Koruma Kanunu Madde 6/3 “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” Maddesi uyarınca işlem görür.

5. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kişisel verilerinizin; 

a) Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenme,

ç) Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7. Maddede ( Md. 7/1 Bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Md. 7/2 Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır. Md. 7/3 Kişisel verilerin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.) öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bendleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Muayenehane tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlendiği ölçüde KVKK’nın 13. maddesi gereği, aşağıda yer alan “KVKK Erişim/ Bilgi Talep Formu”nu doldurup hizmet almış olduğunuz muayenehane adresine elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek Veri Sorumlusuna yazılı olarak başvurunuzu yapabilirsiniz.

Muayenehane, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Muayenehane tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Veri sorumlusu tarafından talebiniz kabul edilir veya gerekçesi açıklayarak reddedilir. Başvurunuzun cevabı tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunuzda yer alan talebin kabul edilmesi halinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Kurula Şikâyet

Başvurunuzun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde; Veri sorumlusunun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz ve her halde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurula şikâyette bulunabilirsiniz.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız bölümünde anlatılan Kişisel Verilerin Korunma Kanunu 13. Madde uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz.

Kişilik hakları ihlal edilenlerin, genel hükümlere göre tazminat hakkı saklıdır.

Adres

Halaskargazi Mah. Halaskargazi Cd. No:38-66 Lotus Nişantaşı Kat:5 D:92

Şişli/İstanbul

Telefon

0545 381 49 99

Bizi Takip Edin

Bu site Estetik Cerrahi Ameliyatları ve Uygulamaları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler asla bir hekimle görüşmenin, konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriğinde anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır. Bu site telif hakları yasalarınca korunmaktadır. İçeriğin habersiz kopyalanması, dağıtımı, değiştirilmesi yasal süreçleri başlatacaktır. Telif ihlalini gerçekleştirenler yasal yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar. Sitedeki bilgilerin yanlış anlaşılması veya kullanılması nedeniyle doğabilecek tıbbi veya yasal problemlerden dolayı site sahibi ve yapımcıları sorumlu tutulamaz.

© Op.Dr.Ergin YÜCEL. All rights reserved.
Web Tasarım Bursa Web.

© Op.Dr.Ergin YÜCEL. All rights reserved.
Web Tasarım Bursa Web.

Gönder
Sohbeti başlat